Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
SPORTOWY OBÓZ LETNI – RYCERKA 2012 - Centrum Sportu IRBIS Kraków

SPORTOWY OBÓZ LETNI – RYCERKA 2012


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

W ter­mi­nie od 26 lipca do 1 sierp­nia 2012 CSI za­pra­sza na Letni Obóz Spor­towo-taneczny i kung fu dla dzieci oraz młodzieży w miej­sco­wo­ści Ry­cerka Dolna (Be­skid Żywiecki). Cie­kawe tre­ningi, za­bawy in­te­gra­cyjne i moc atrak­cji – ru­szaj na wa­ka­cje z IR­BI­Sem!

Ry­cerka Dolna – miej­sco­wość po­ło­żona w Be­ski­dzie Żywiec­kim (ok. 30 km od Żywca i ok. 14 km od przej­ścia gra­nicz­nego na Sło­wa­cję), sta­no­wiąca bazę wy­pa­dową w góry: szlaki na Wielką Ra­czę, Prze­gi­bek, Wielką Ry­ce­rzową.

Ośro­dek Wy­po­czyn­kowy „Ry­cerka” znaj­duje się nad gór­skim po­to­kiem, w po­bliżu la­sów świer­ko­wych, na du­żej, ogro­dzo­nej po­se­sji z bo­ga­tym za­ple­czem re­kre­acyj­nym. Dys­po­nuje mak­sy­mal­nie 170 miej­scami, w tym 120 miej­scami w bu­dynku głów­nym i 50 miej­scami w dom­kach cam­pin­go­wych.
Po­koje w czę­ści głów­nej: 2, 3, 4 i 5-osobowe, z peł­nym wę­złem sa­ni­tar­nym, wy­po­sa­żone są w tap­czany, sto­lik, fo­te­liki oraz TV.
Do dys­po­zy­cji go­ści są: ja­dal­nia (od­dzielny bu­dy­nek), ka­wiar­nia, sala te­le­wi­zyjna z par­kie­tem (wy­miary 8m x 8m), sala ta­neczna z lu­strami (wy­miary 8,5m x 19m x 4,5m), sala gim­na­styczna (wy­miary 8m x 19m x 5,5m), mały ba­sen letni (wy­miary 9m x 3m x 1,2m), sauna, bi­lard, stół do te­nisa, pia­skow­nica, fon­tanna, kort te­ni­sowy ce­glany (2 sta­no­wi­ska), bo­iska (do piłki noż­nej, siat­kówki pla­żo­wej i ko­szy­kówki), za­da­szone miej­sce na ogni­sko lub grilla, a także bez­płatny, ogro­dzony i nie­strze­żony par­king.

Cena 950 PLN obej­muje:

 • trans­port au­to­ka­rem
 • za­kwa­te­ro­wa­nie: po­koje 3 i 4-osobowe z TV i łazienką
 • pełne wy­ży­wie­nie
 • ubez­pie­cze­nie NW
 • opieka me­dyczna – le­karz wzy­wany te­le­fo­nicz­nie
 • opieka wy­cho­waw­ców
 • za­ję­cia Kung Fu z po­dzia­łem na stop­nie za­awan­so­wa­nia – 2 tre­ningi po 2h dzien­nie
 • ko­rzy­sta­nie z ba­senu
 • ogni­sko in­te­gra­cyjne z pie­cze­niem kieł­ba­sek
 • dys­ko­teki, kon­kursy, za­bawy in­te­gra­cyjne
 • wie­czory fil­mowe
 • pre­lek­cje zwią­zane z te­ma­tyką tańca oraz chiń­skich sztuk walki
 • eg­za­min obo­zowy dla wszyst­kich uczest­ni­ków

 

W pro­gra­mie za­jęć Tanecznych:

 • tre­ning ogól­no­ro­zwo­jowy
 • do­sko­na­le­nie po­zna­nych układów i styli tanecznych
 • na­uka pod­stawowych i nowych elementów tańca Hip-Hop, Bollywood Dance, Street Dance oraz Tańca Nowoczesnego
 • zapoznanie się z podstawami Tańca Klasycznego

W pro­gra­mie za­jęć Kung Fu:

 • tre­ning ogól­no­ro­zwo­jowy
 • do­sko­na­le­nie po­zna­nych tech­nik i na­uka no­wych
 • na­uka pod­staw oraz frag­menty form z bro­nią:
  sza­bla (Moi Fa Dhan Dou) i kij (Se­ong Gab Darn Gwun)
 • na­uka form ręcz­nych: Ng Lun Choy, Sab Bao Jong oraz Siu Moi Fa Kuen
 • dla bar­dziej za­awan­so­wa­nych: forma po­dwójna Sub Jit Chark
 • pod­sta­wowe tech­niki sa­mo­obrony i walki spor­to­wej Sanda

 

REZERWACJA: za­liczka w kwo­cie 300 zł/os. do 18.05.2012
po­zo­stała kwota do 30.06.2012

In­for­ma­cja te­le­fo­niczna: 12 626 01 78

 

Podobne wpisy