Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
NOWOŚCI W SZKOLE SZTUK WALKI IRBIS - Centrum Sportu IRBIS Kraków

NOWOŚCI W SZKOLE SZTUK WALKI IRBIS


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Ro­bert Ra­jew­ski, tre­ner Ka­dry Na­ro­do­wej Pol­ski w walce sportowej w formule Sanda na Mistrzostwach Europy 2012 od stycz­nia 2013 roku pro­wa­dzi za­ję­cia w Szkole Sztuk Walki IRBIS. Z kolei An­dże­lika Ste­fań­ska, re­pre­zen­tantka Ka­dry Na­ro­do­wej Wu­shu, a na co dzień in­struk­torka kung fu w Szkole Sztuk Walki IRBIS zo­stała wy­róż­niona Na­grodą Mi­ni­stra Sportu i Tu­ry­styki za osią­gnię­cia spor­towe.

 

Ro­bert Ra­jew­ski, tre­ner Ka­dry Na­ro­do­wej Pol­ski w for­mule Sanda Kickboxing  na Mistrzostwach Europy 2012 od stycz­nia 2013 roku pro­wa­dzi za­ję­cia w Szkole Sztuk Walki IRBIS. Jego 30-letnie do­świad­cze­nie na polu spor­tów i sztuk walki oraz upraw­nie­nia in­struk­tora Boksu, Muay Thai i Sanda Kickboxing spra­wiają, że jest to wy­so­kiej klasy, wszech­stronny spe­cja­li­sta. O jego ogrom­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ściach świad­czą przede wszyst­kim wy­cho­wan­ko­wie, w tym czte­rej sy­no­wie, któ­rzy od­no­szą suk­cesy na rin­gach eu­ro­pej­skich i kra­jo­wych. Łukasz Ra­jew­ski jest ak­tu­al­nie ofi­cjal­nym tre­ne­rem w po­znań­skim klu­bie za­pa­śni­czym An­kos Za­pasy, gdzie przy­go­to­wuje za­wod­ni­ków do walk na za­wo­do­wych ga­lach KSW.

 

 

An­dże­lika Ste­fań­ska, re­pre­zen­tantka Ka­dry Na­ro­do­wej Wu­shu, a na co dzień in­struk­torka kung fu w Szkole Sztuk Walki IRBIS zo­stała wy­róż­niona Na­grodą Mi­ni­stra Sportu i Tu­ry­styki za osią­gnię­cia spor­towe. Z ostat­nich Mi­strzostw Świata Wu­shu Tra­dy­cyj­nego, które od­były się w Chi­nach przy­wio­zła dwa me­dale, srebrny i brą­zowy. Jest jedną z dwóch osób spo­śród zgło­szo­nych do mi­ni­ster­stwa 10 naj­lep­szych pol­skich ka­dro­wi­czów, któ­rej jesz­cze w 2012 roku przy­znano tą pre­sti­żową nagrodę.

 

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Szkoły Sztuk Walki IRBIS:
www.irbis-wushu.pl

Podobne wpisy