SANDA JUNIOR i AKROBATYKA – nowe grupy dla dzieci

Trwają za­pisy do nowo po­wsta­łej grupy SANDA JUNIOR. Za­ję­cia od­by­wają się trzy razy w ty­go­dniu i mogą brać w nich udział dzieci w wieku 8-13 lat. Ćwi­czący po­winni za­opa­trzyć się w sprzęt tre­nin­gowy do walk, czyli rę­ka­wice bok­ser­skie i ochra­niacz na szczękę. Klub za­pew­nia pan­ce­rze na kor­pus, ochra­nia­cze na go­le­nie oraz ka­ski. Wy­ma­gany strój składa się z krót­kich spode­nek i ko­szulki klu­bo­wej.

Wszyst­kich chęt­nych ser­decz­nie za­pra­szamy na tre­ningi walki spor­to­wej SANDA. Za­ję­cia pro­wa­dzone są w spo­sób bez­pieczny i efektywny.

 

Tre­ningi SANDA JUNIOR:

wtorki i czwartki – godz. 19:15

piątki – 16:00

 

 

Od wrze­śnia IRBIS za­pra­sza dzieci w wieku 6-12 lat na za­ję­cia AKROBATYKI z Pio­trem Skórą, tre­ne­rem II klasy gim­na­styki spor­to­wej. Do grupy mogą za­pi­sy­wać się także dzieci, nie bę­dące do tej pory człon­kami na­szego klubu. Mak­sy­malna ilość tre­nu­ją­cych w gru­pie to 20 osób, dla­tego za­pra­szamy do za­pi­sów – de­cy­duje ko­lej­ność zgło­szeń. Je­ste­śmy pewni, że akro­ba­tyka dla mło­dych Ir­bi­sków uczęsz­cza­ją­cych na sztuki walki okaże się świetną bazą uzu­peł­nia­jącą i wzbo­ga­ca­jącą ich do­tych­cza­sowe umie­jęt­no­ści. Za­ję­cia pro­wa­dzone są od podstaw.

Piotr Skóra – ma­gi­ster Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­nego (AWF Kra­ków) oraz tre­ner II klasy gim­na­styki spor­to­wej. Jest także in­struk­to­rem pły­wa­nia i ra­tow­ni­kiem WOPR. Jako dzia­łacz Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Gim­na­stycz­nego „So­kół” zo­stał wy­róż­niony me­da­lami za pracę tre­ner­ską oraz ka­rierę zawodniczą.

 

Tre­ning AKROBATYKI:

czwartki godz. 16:00

Podobne wpisy