Treningi SANDA (Sanshou) w IRBISie

Sanda (San­shou) to po­cho­dzący z Chin bar­dzo efek­towny styl walki spor­to­wej, który zdo­bywa co­raz więk­szą po­pu­lar­ność w Pol­sce i na świe­cie. Do­zwo­lone są tu ude­rze­nia, kop­nię­cia, rzuty i wy­pchnię­cia poza lei tai (ring bez lin o wy­mia­rach 8m x 8m, wy­so­kość 1m). Za­wod­nicy wy­wo­dzący się z for­muły Sanda, jak na przy­kład znany ame­ry­kań­ski spor­to­wiec Cung Le od­no­szą suk­cesy pod­czas tak pre­sti­żo­wych gal jak tur­nieje UFC. Po­pu­lar­nymi i uty­tu­ło­wa­nymi fi­gh­te­rami pol­skimi pro­mu­ją­cymi na co dzień Sandę są sy­no­wie tre­nera Ro­berta Ra­jew­skiego – Ro­bert Jr, Łukasz, Se­ba­stian i Mateusz.


Na tre­ningi Sanda Kick­bo­xing z tre­ne­rem Ro­ber­tem Ra­jew­skim za­pra­szamy do Szkoły Sztuk Walki IRBIS w każdy wto­rek i czwar­tek o 20:00.

 

A oto kilka cie­ka­wych kom­pi­la­cji z walk w for­mule Sanda (Sanshou):

Podobne wpisy