Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
RELACJA Z LETNIEGO OBOZU SPORTOWEGO "Rycerka 2012" - Centrum Sportu IRBIS Kraków

RELACJA Z LETNIEGO OBOZU SPORTOWEGO „Rycerka 2012”


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Letni obóz spor­towy dla dzieci i mło­dzieży z Cen­trum Sportu i Szkoły Sztuk Walki IRBIS nie­dawno do­biegł końca. Uczest­ni­czyło w nim 35 osób, adepci Kung Fu oraz tan­ce­rze. Wszy­scy za­li­czyli eg­za­min obo­zowy z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym, a kil­koro z nich do­dat­kowo za­wal­czyło o ko­lejne stop­nie Kung Fu.

Dzień tre­nin­gowy skła­dał się z po­ran­nego bie­ga­nia (dla wielu oka­zał się on być „ulu­bio­nym” spo­so­bem na po­budkę :)), dwóch tre­nin­gów spe­cja­li­stycz­nych po­świę­co­nych głów­nie na­uce i szlifowaniu nowych układów tanecznych lub form i technik walki, a także krót­kiego tre­ningu wie­czor­nego. Resztę czasu spę­dzi­li­śmy przede wszyst­kim na in­te­gra­cyj­nych grach, za­ba­wach, kon­kur­sach, dys­ko­te­kach, wie­czo­rach fil­mo­wych, a także wspól­nym ogni­sku ze spon­ta­nicz­nymi wy­stę­pami ar­ty­stycz­nymi i pie­cze­niem kieł­ba­sek. Były też spa­ce­ry oraz ką­piele w odkrytym basenie. Ze szczególnie dużym entuzjazmem przebywających w tym czasie w ośrodku grup i kolonii spotkały się animacje taneczne poprowadzone przez zaprzyjaźnionego z Centrum Sportu IRBIS doświadczonego tancerza i instruktora Dawida Bawora.

Poza nim opiekę nad naszymi młodymi sportowcami sprawowali: Anita Tomana (taniec), Piotr Kowalik (kung fu), Monika Gdak (wychowawca) i Andżelika Stefańska (kierownik).

Wy­jąt­kowo in­ten­sywny ty­dzień obozowy zaowocował większymi umiejętnościami tanecznymi i „kungfiarskimi” naszych podopiecznych oraz zauważalne lepszą kondycją fizyczną, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wszyst­kim uczest­ni­kom te­go­rocz­nego obozu let­niego pra­gniemy po­dzię­ko­wać za ich pracę i serce wło­żone w tre­ningi, za­an­ga­żo­wa­nie we wspólne za­bawy oraz siłę, wy­trzy­ma­łość i wolę walki ja­kimi od­zna­cza­li­ście się każ­dego dnia. Do­ce­niamy to, bo wiemy jak trudna i wymagająca jest droga sportowca. Dzięki Wam i Waszemu rozumieniu tańca i sztuk walki udało się stworzyć tak świetną i rodzinną atmosferę. Mamy nadzieję, że każdy z Was wyciągnął z tego obozu dla siebie przysłowiowego maxa.

Zajrzyjcie do fo­to­ga­le­rii: Ry­cerka 2012

Podobne wpisy