Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
STARTUJEMY Z NOWYM SEZONEM 2013/2014 - Centrum Sportu IRBIS Kraków

STARTUJEMY Z NOWYM SEZONEM 2013/2014


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Od po­nie­działku 2 wrze­śnia 2013 rozpoczynamy nowy sezon treningowy w Centrum Sportu IRBIS. Wra­camy na na­sze sale w peł­nym wy­mia­rze go­dzi­no­wym zgod­nie z no­wym gra­fi­kiem, który można spraw­dzić w za­kładce GRAFIK.

Za­pra­szamy wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcą do­łą­czyć do grup po­cząt­ku­ją­cych. Wy­star­czy przyjść na wy­brany tre­ning. Bardziej szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fonu 12 626 01 78, pi­sząc na ad­res uksirbis@op.pl lub oso­bi­ście w re­cep­cji klubu.

Aby wziąć udział w za­ję­ciach na­leży mieć ze sobą obu­wie zmienne oraz wy­godny strój spor­towy. Pierw­szy tre­ning jest bez­płatny i niezobowiązujący!

GRUPY HIP HOP, STREET DANCE, FREESTYLE ORAZ BACHATA CZEKAJĄ NA CIEBIE! ZAPRASZAMY!

 

 

Podobne wpisy