ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH…

Mamy na­dzieję, że prze­rwa świą­teczna upły­nęła Wam pod ha­słem bło­giego le­ni­stwa, umiarkowanego łakomstwa oraz ob­fi­to­wała w ra­do­sne spo­tka­nia ro­dzinne i przy­ja­ciel­skie. Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, że tre­ningi w No­wym Roku wznawiamy 2 stycz­nia, czyli w pierwszą środę 2013 r. Do zo­ba­cze­nia w IRBISie!

Podobne wpisy