Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
DZIEŃ OTWARTY IRBISA - Centrum Sportu IRBIS Kraków

DZIEŃ OTWARTY IRBISA


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Po­kazy tańca, fit­nessu i kung fu w wy­ko­na­niu uczniów Cen­trum Sportu i Szkoły Sztuk Walki IRBIS mieli oka­zję obej­rzeć miesz­kańcy Bro­no­wic pod­czas pierw­szego „Dnia Otwar­tego IRBISa”. Im­preza ścią­gnęła do klubu całe ro­dziny. Każdy, bez względu na wiek, mógł bez­płat­nie wziąć udział w mini-treningach pro­wa­dzo­nych równocześnie na obu sa­lach.

IR­BI­Sowy dzień upły­nął naszym go­ściom przede wszystkim na ciekawych i różnorodnych ćwiczeniach, ale także na smacz­nych i egzotycznych de­gu­sta­cjach. Mieli oni wyjątkową okazję skosz­to­wać oryginalnej, spro­wa­dza­nej z naj­od­le­glej­szych re­jo­nów Chin her­baty, za­pa­rza­nej na miej­scu, w tra­dy­cyjny spo­sób i przy dźwię­kach re­lak­sa­cyj­nej, orien­tal­nej mu­zyki. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też chińskie ciasteczka z wróżbą.

Specjalną atrak­cją był wy­stęp profesjonalnej grupy ta­necz­nej La­se­site, do której należą aż trzy in­struk­torki CSI – Anita To­mana, Beata Burtan oraz Syl­wia „El S” Bulda. Równie gromkimi brawami publiczność nagrodziła pokazy przygotowane przez irbisowych tancerzy i młodych adeptów kung fu. Ponadto w programie imprezy znalazły się konkursy z nagrodami, prelekcje na temat chińskich sztuk walki oraz loteria.

Wspomnieć należy, iż IRBIS od sa­mego po­czątku swo­jego ist­nie­nia działa na rzecz Bro­no­wic, mię­dzy in­nymi bio­rąc ak­tywny udział w wy­da­rze­niach sportowo-kulturalnych or­ga­ni­zo­wa­nych przez wła­dze dziel­nicy.

Fotorelacja: galeria Dzień Otwarty

Podobne wpisy