Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
SPORTOWY OBÓZ ZIMOWY W ZAWOI - Centrum Sportu IRBIS Kraków

SPORTOWY OBÓZ ZIMOWY W ZAWOI


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/platne/serwer214745/public_html/irbis-centrumsportu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Zi­mowy obóz spor­towy tan­ce­rzom z Cen­trum Sportu IRBIS oraz adep­tom kung fu Szkoły Sztuk Walki IRBIS upły­nął przede wszyst­kim na tre­nin­gach, ale także na in­te­gra­cyj­nych za­ba­wach, grach i kon­kur­sach. Nie za­bra­kło rów­nież ku­ligu, ogni­ska i dys­ko­tek.

Grupa około 30 na­szych pod­opiecz­nych w wieku od 7 do 13 lat miała oka­zję spę­dzić te­go­roczne zi­mo­wi­ska kre­atyw­nie i ak­tyw­nie, pod okiem swo­ich tre­ne­rów Anity To­many i Pio­tra Ko­wa­lika. W sta­łym pla­nie dnia znaj­do­wały się mię­dzy in­nymi: roz­ruch po­ranny, tre­ning ogól­no­ro­zwo­jowy, tre­ning spe­cja­li­styczny oraz wie­czo­rek te­ma­tyczny, w trak­cie któ­rego dzieci brały udział w licz­nych grach, za­ba­wach i kon­kur­sach. Sporo emo­cji wy­wo­łała Dys­ko­teka Wa­len­tyn­kowa, za­koń­czona roz­da­niem ręcz­nie ma­lo­wa­nych wa­len­ty­nek.

Pod­czas zi­mo­wisk grupa taneczna Anity Tomany poznawała nowe rodzaje tańca, pracowała nad doskonaleniem swoich umiejętności i zrealizowała choreografię, którą ostatniego dnia obozu zaprezentowała zgromadzonej publiczności. Występ nagrodzony został gorącymi brawami, również ze strony koleżanek i kolegów z kung fu.

Zi­mowy obóz spor­towy zor­ga­ni­zo­wany przez Cen­trum Sportu i Szkołę Sztuk Walki IRBIS od­był się w Ośrodku Wy­po­czyn­ko­wym „Za­wo­janka” w dniach od 12-go do 18-go lu­tego. Wszyst­kim uczest­ni­kom gra­tu­lu­jemy wy­trwa­ło­ści, zaangażowania w treningi i woli walki!

Fotorelacja: galeria Obóz – Zawoja 2012

Podobne wpisy